Teabreak phục vụ tại 24 Tràng Tiền số lượng 70 khách